I Ns. 260/18 ogłoszenie

sygn. akt I Ns. 260/18  dnia 13.08.2018r.  Ogłoszenie
I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.161 złotych (dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2985/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą prawo własności działki położnej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2985 (przed podziałem) na dzień 23.11.2018 r.     Sąd wzywa wierzyciela bądź

jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:  SSR       Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

Rejestr zmian