I Ns. 185/17 - ogłoszenie

Dnia  7.08 2018r  Sygn. akt  INs. 185/17   O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Waldemara Leja w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,  w sprawie z wniosku Marka Olszówki  z udziałem Waldemara Leja o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 112, 113, położonej w Kopkach, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00011977/5; oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Groblach i numerem 233 położonej w Groblach-w drodze zasiedzenia.

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.      Sędzia :  SSR D. Korman- Włodarska

Rejestr zmian