I Co. 23/18 - ogłoszenie

Dnia  13.08. 2018r  Sygn. akt I Co. 23/18  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 234/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Kurek w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie wniosku wierzyciela Idea Leasing SA we Wrocławiu  z  udziałem dłużnika Doroty Kurek  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub

osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :SSR Dorota Korman - Włodarska

 

 

Rejestr zmian