ogłoszenie Ns.923/15


Dnia  14.09.  2018r  Sygn. akt I Ns.  923/15  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Ireneusza Węglińskiego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w sprawie  z wniosku Czesławy Żytkiewicz z udziałem Heleny Kiszki, Zbigniewa Węglińskiego, Emilii Witkowicz, Ireny Kolano, Leokadii Prucnal, Krystyny Cichoń, Artura Węglińskiego, Wojciecha Węglińskiego, Krzysztofa Węglińskiego, Jolanty Cichoń, Marka Cichonia, Mariusza Cichonia, Agnieszki Cichoń, Pawła Cichonia, Jacka Witkowicza, Mariusza Witkowicza, Katarzyny Półćwiartek, Jacka Kolano, Jerzego Prucnala, Tadeusza Prucnala, Anny Ufnalewskiej,

Doroty Parylak, Danuty Cichoń, Moniki Węglińskiej, Ireneusza Węglińskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Węglińskiej w części dotyczącej dziedziczenia gospodarstwa rolnego wchodzącego w skład spadku
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska.

Rejestr zmian