Ogłoszenie Ns. 170/18

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 170/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości  położonej w Przyszowie gmina Bojanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4254, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia:  Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian