Ogłoszenie I Ns. 35/18

Sygn. akt I Ns. 35/18      28.09.2018r.  O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 35/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej  w Racławicach gmina Nisko, oznaczonej numerem ewidencyjnym 937, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 5.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian