Ogłoszenie I Ns. 115/18

Sygn. akt I Ns. 115/18       28.09.2018r. O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 115/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gliniance gmina Ulanów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 687, 688, 689, 1302, 1399, 1402, 1923, 1924, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 12.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(

Rejestr zmian