I Ns. 231/18 - ogłoszenie

                        
Nisko, dnia 10.10.2018r. Sygn. akt I Ns 231/18                  

O G Ł O S Z E N I E    Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zofii Miśkiewicz

o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Miśkiewiczu
na skutek wniosku Zofii Miśkiewicz  o sporządzenie spisu inwentarza

I. ogłasza, że w dniu 29.08.2018r.  r. został złożony wykaz   inwentarza po Grzegorzu Miśkiewiczu  zmarłym dnia  23.12.2017r. , nr PESEL 80031305611, ostatnio zamieszkałym  w Domostawie,

II. poucza, że ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także że spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzaniu spisu inwentarza.          Sędzia:  SSR Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian