I Ns. 461/17 - ogłoszenie

Dnia  19.10.  2018r Sygn. akt I Ns.  461/17  O G Ł O S Z E N I E 
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Józefa Barana w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie  z wniosku Stanisława Barana  z udziałem Jana Barana, Danuty Gałdyś, Józefa Barana, Andrzeja Barana, Anety Pytlak, Franciszka Barana, Genowefy Sowy, Kazimierza Barana, Stanisława Barana, Bolesława Barana, Tadeusza Barana, Kazimiery Baran  o stwierdzenie nabycia spadku po Ferdynandzie Baranie

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

Rejestr zmian