ogłoszenie C. 338/16


Dnia  29.10.  2018r  Sygn. akt I C. 338/16 O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dominiki Rak w osobie adwokat Anny Bożek,  w sprawie  z powództwa Joanny Schmitt  przeciwko Dominice Rak o uzgodnienie treści księgi wieczystej oznaczonej numerem TB1N00091219/8 oraz oznaczonej numerem TB1N00035703/8 z rzeczywistym stanem prawnym  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR D. Korman - Włodarska

 

Rejestr zmian