Ogłoszenie I C. 145/17


Dnia  5.12.  2018r  Sygn. akt I C.145/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc   ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Artura Dalmata w osobie adwokata Sławomira Solarza; z powództwa Małgorzaty Skrok, Janusza Skroka przeciwko Arturowi Dalmata o uzgodnienie treści księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku, oznaczonej numerem TB1N00014645/0  z rzeczywistym stanem prawnym.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :Drotota Korman-

Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian