Ogłoszenie I Ns. 151/16

Sygn. akt I Ns. 151/16  dn. 5.12.2018r.O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości: 832, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N87412/0; 834, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N95349/6; 835, dla której w Sądzie Rejonowym w  Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N96393/6, w drodze zasiedzenia.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym

wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian