Ogłoszenie IN 54/18

Sygn. akt I N. 54/18   Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny  Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 r., na posiedzeniu niejawnym   sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna  w Nisku o złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku po Ewie Bronisławie Miszczak c. Edwarda i Heleny  (rep. A 5137/2018)  na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 1.10.2018 r., iż Lech Miszczak, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Ewie Bronisławie Miszczak c. Edwarda i Heleny.


Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

Rejestr zmian