Ogłoszenie C.282/17


Dnia  11.01.2019 r.  Sygn. akt I C.282/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Jackowicza w osobie adwokat Anny Bożek, w sprawie  z powództwa Multimedia Polska SA w Gdyni  przeciwko Jarosławowi Jackowiczowi  o zapłatę kwoty 2.494,61 złotych. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian