obwieszczenie

Sąd Rejonowy w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych          Nisko, dnia 7 lutego 2019 r.

DZKW/TB1N/416/19

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1356 o pow. 0,30 ha, 1358 o pow. 0,09 ha, położonych w Kamionce, gmina Krzeszów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna. Dla powyższej nieruchomości jest prowadzona księga  wieczysta TB1N/00039337/9. Prawo własności powyższej nieruchomości wnioskodawca przypisuje Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna na podstawie decyzji o wymianie gruntów. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian