I N 4/19 - ogłoszenie

Sygn. akt I N. 4/19   Z A R Z Ą D Z E N I E  Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny  Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r.,  na posiedzeniu niejawnym    sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna    w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Władysławie Czerepaku s. Karola   i Agnieszki  (rep. A 185/2019)  na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego   zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 9.01.2019 r., iż Urszula Ożóg, Marek Czerepak, Bernadetta Fila, przed notariuszem Ryszardem

Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po Władysławie Czerepaku s. Karola i Agnieszki .

Pouczenie; Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.  Przewodnicząca  SSR Dorota Korman-Włodarska

 

 

Rejestr zmian