I Ns. 282/18 ogłoszenie

Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns.  282/18  O G Ł O S Z E N I E  w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców Tadeusza Drelicha o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Tadeusza Drelicha, w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian