I Ns. 286/18 ogłoszenie


Dnia  23.01.  2019r  Sygn. akt I Ns,286/18 O G Ł O S Z E N I E  w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia  kuratora dla nieznanych wierzycieli-właścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2871 położonej w Jeżowem, w osobie adwokata Anny Bożek;  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian