I Ns.301/18 - ogłoszenie


Dnia  23.01.  2019r Sygn. akt I Ns.  301/18 O G Ł O S Z E N I E   w sprawie  z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanawia kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Anny Piędel, Mieczysława Szewca, Emila Ruraka, w osobie adwokata Sławomira Solarza; Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej

zastępowania. Sędzia : Dorota Korman-Włodarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian