ogłoszenie INs. 90/17


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I Ns. 90 /17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Roberta Panczaka w osobie Zofii Pańczak, w sprawie z wniosku Aleksandra Braka z udziałem Emilii Brak, Marka Pica, Wojciecha Pica, Roberta Panczaka, Piotra Pańczaka, Krystyny Listwan, Ireny Popiel, Zbigniewa Watrasa, Małgorzaty Zawół, Krzysztofa Listwana, Jacka Listwana, Zofii Pańczak, Genowefy Listwan o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 352, w drodze zasiedzenia . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian