Ogłoszenie I Ns. 275/18


Dnia  18.02.2019r  Sygn. akt I Ns. 275/18  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Anny Ducher w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Jana Sprysaka  z udziałem Janiny Iwaniec, Marii Rapa, Stanisława Ostrowskiego, Konrada Ostrowskiego, Mariusza Blachy, Anny Ducher o dział spadku po Anieli Ostrowskiej, po Janie Ostrowskim . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

Rejestr zmian