obwieszczenie

Sąd Rejonowy w Nisku            Nisko, dnia 13 marca 2019 r.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

DZKW/TB1N/884/19

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1357 o pow. 0,10 ha położonej w Kamionce, gmina Krzeszów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna. Dla powyższej nieruchomości nie jest prowadzona księga  wieczysta. Prawo własności powyższej nieruchomości wnioskodawca przypisuje Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionka Górna na podstawie decyzji o wymianie gruntów. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

 Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian