Ogłoszenie I Ns. 293/18

Dnia  15.03.2019r  Sygn. akt I Ns. 293/18 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli- spadkobierców Anieli Spiecznej,  w osobie adwokata Anny Bożek  w sprawie z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców Anieli Spiecznej  o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Jeżowe  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian