Ogłoszenie Ns.286/18

sygn. akt I Ns. 286/18  dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 373,34 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2871/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu osobom, które uregulują prawo własności działki numer 2871 na dzień 14.06.2018 r.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian