Ogłoszenie I Ns.282/18

sygn. akt I Ns. 282/18 dnia 2.04.2019r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 890 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2810/2, położony w Jeżowem,
II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Tadeusza Drelicha  o ile wykażą swoje uprawnienie.        
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-      Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian