Ogłoszenie I Ns. 347/17

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 347/17 ze skargi Franciszki Szuby o wznowienie postępowania w sprawie I Ns. 125/15 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 158, położonej w Nowosielcu, dla której nie ma założonej księgi wieczystej oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 156, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, w udziale 104/1008 części, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”; SSR Dorota Korman-Włodarska 

Rejestr zmian