obwieszczenie DZKW/TB1N/1519/19 z dn. 26 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 334 o pow. 1.0838, 439 o pow. 6.2262, 1224 o pow. 3.5026 ha położonej w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian