Ogłoszenie I Ns. 402/18

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 402/18 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 7775, 8635, 8637, 8638/1, 8886, 8888, położonej w Jeżowem, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 80.000 złotych - w drodze zasiedzenia.   Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

 


 

Rejestr zmian