Ogłoszenie I Ns. 303/18

sygn. akt I Ns. 303/18 dnia 21.05.2019r. Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem  z dnia 6 maja 2019r.  zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 641 złotych (sześćset czterdzieści jeden złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2896/4;II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Genowefy Rychlak, o ile wykażą swoje prawo.   Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:         Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian