Ogłoszenie I Ns. 602/16

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 602/16  z wniosku Krzysztofa Wojtanowicza o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Groblach, gmina Jeżowe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1673/1, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 20.000 złotych, w drodze zasiedzenia.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian