Ogłoszenie I Ns.131/19


Dnia  5.06..2019r  Sygn. akt I Ns. 131/19  O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli- następców prawnych Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Nisko” w Nisku, w osobie adwokata Anny Bożek w sprawie z wniosku Przemysława Puzio z udziałem następców prawnych Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Nisko” w Nisku o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych z tytułu środka karnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 11.02.2011 r., sygn.. akt II K. 809/10. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian