Ogłoszenie I Ns. 293/18

sygn. akt I Ns. 293/18 dnia 7.06. 2019r.  Ogłoszenie   I. Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia  20.05.2019r. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 113,24 złotych (sto trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze) i kwoty 165,91 złotych (sto sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt  jeden groszy)
z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2826/2, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu w kwocie 113,24 złotych spadkobiercom Anieli Spiecznej, o ile się zgłoszą i wykażą swoje prawa;
III. wydać przedmiot depozytu w kwocie 165,91 złotych  osobom które uregulują prawo własności do nieuregulowanego udziału w działce numer 2826 (przed podziałem).      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-  Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian