Ogłoszenie I Ns. 294/18

sygn. akt I Ns. 294/18    dnia 7.06. 2019r. Ogłoszenie I. Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem  z dnia  20.05.2019r. zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 126,50 złotych (sto dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 2861/2, położony w Jeżowem;
II. wydać przedmiot depozytu na rzecz osób, które uregulują  prawo własności  udziału w 1/4 części.                
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-      Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian