Ogłoszenie I Ns. 402/18


Dnia  26.06.2019r  Sygn. akt I Ns. 402/18  O G Ł O S Z E N I E   Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Tadeusza Guzika w osobie adwokata Sławomira Solarza;  II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Henryka Guzika w osobie adwokata Sławomira Solarza;  III. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Johna Czapka w osobie adwokata Sławomira Solarza;  w sprawie z wniosku Malwiny Guzik-Sudoł  z udziałem Marka Sudoła, Zbigniewa Guzika, Eugeniusza Guzika, Johna Czapka, Tadeusza Guzika, Henryka Guzika  o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7775, 8635, 8637, 8638/1, 8886, 8888 położonej w Jeżowem 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian