Ogłoszenie I Ns. 129/19


Dnia  19.06.2019r  Sygn. akt I Ns. 129/19  O G Ł O S Z E N I E   na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego   ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Jana Tryki,  w osobie adwokata Sławomira Solarza;   w sprawie z wniosku Gminy Harasiuki   z udziałem spadkobierców Jana Tryki o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.429 złotych tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Harasiuki 
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :   D. Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian