Ogłoszenie C. 79/18


Dnia  19.07.2019r  Sygn. akt I C. 79/18 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Tabora w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, w sprawie z powództwa Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku  przeciwko Mateuszowi Taborowi  o zapłatę kwoty 1.722,97 złotych   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.    Sędzia : Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian