Ogłoszenie I Ns. 308/18


Dnia  19.07.2019r  Sygn. akt I Ns. 308/18 O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc   ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Rafała Wyderkiewicza w osobie adwokata Anny Bożek  w sprawie z wniosku Tadeusza Tofilskiego  z udziałem Danuty Wyderkiewicz, Izabelli Włodarczyk, Rafała Wyderkiewicza   o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Tofilskiej, po Józefie Tofilskim   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rejestr zmian