ogłoszenie I C. 34/18


Dnia  26.07.2019r  Sygn. akt I C. 34/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Józefa Szewczyka w osobie adwokata Sławomira Solarza;  w sprawie z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.Stefczyka
w Gdyni  przeciwko Józefowi Szewczykowi, Zenonowi Szewczykowi  o zapłatę kwoty 72.986,43 złotych   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :  Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian