Ogłoszenie I Ns. 199/19


Dnia 4.09.2019r  Sygn. akt I Ns. 199/19 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego  ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli-spadkobierców Genowefy Jaskot,  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy;  w sprawie z wniosku Gminy Nisko  z udziałem spadkobierców Genowefy Jaskot o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 45.325 złotych z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 431/3, przejętą na rzecz gminy Nisko. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.        Sędzia :  SSR D. Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian