Ogłoszenie I Ns. 131/19

sygn. akt I Ns. 131/19   dnia 10.09.2019r Ogłoszenie  I.    Sąd Rejonowy w  Nisku postanowieniem z dnia  9.08.2019r zezwolił dłużnikowi Przemysławowi Puzio na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 złotych (sto złotych) z tytułu środka karnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 11.02.2011 r., sygn. akt II K. 809/10; II.    wydać przedmiot depozytu osobom które wykażą następstwo prawne po Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Nisko”
w Nisku.  Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.- Przewodnicząca:        SSR  Dorota Korman-Włodarska     
Rejestr zmian