Ogłoszenie I Ns. 285/17

Dnia  22.10. 2019r  Sygn. akt I Ns. 285/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego
z  miejsca pobytu uczestnika Stanisława Wolaka w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Ireny Pytlos  z udziałem Stanisława Wolaka o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w Bojanowie w drodze zasiedzenia Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia :   Dorota Korman - Włodarska

Rejestr zmian