OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/4976/19 z dn. 12 listopada 2019 r.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Wspólnota Serwitutowa wsi Przędzel złożyła wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 437 o pow. 0,2737 ha, 477 o pow. 0,4857 ha, 538 o pow. 1,4648 ha, 559 o pow. 38,9335 ha, 561 o pow. 7,5103 ha, 833 o pow. 0,0779 ha, 1679 o pow. 0,0599 ha, 1690 o pow. 31,1010 ha, 2843 o pow. 4,2299 ha, 2845 o pow. 3,3324 ha, 2846 o pow. 0,3411 ha, 2855
o pow. 1,3333 ha, 2857 o pow. 0,2871 ha, 2867 o pow. 0,4623 ha, 2871 o pow. 1,1725 ha, 2876 o pow. 10,1873 ha, 2878 o pow. 3,5430 ha położonych w Przędzelu, gmina Rudnik nad Sanem. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Wspólnota Serwitutowa wsi Przędzel. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian