Ogłoszenie Sygn. akt III RC 108/19 z dnia 15.01.2020r.

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Anny Bożek – adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Nisku pl. Wolności 4 – do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich pozwanego Dietmara Eichingera    (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) ostatnio zamieszkałego Körnerstraβe 1, 75177 Pforzheim, Niemcy w sprawie z powództwa Agnieszki Eweliny Eichinger przeciwko Dietmarowi Eichingerowi i małoletniemu Stanisławowi Oleksakowi o zaprzeczenie ojcostwa Sygn. akt III.RC.108/19. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian