Ogłoszenie I Ns. 340/18

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32 tel. (15)8412048, 8413500                                        
Nisko, dnia 17.01.2020 r.  Sygn. akt I Ns.  340/18  O G Ł O S Z E N I E   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny na skutek zawiadomienia Anny Chmura, Piotra Chmury , Marcina Pogorzelec  o sporządzenie wykazu  inwentarza  po Władysławie Marucie  I. ogłasza, że w dniu 24.08.2018r  r . został sporządzony wykaz inwentarza po Władysławie Marucie zmarłym dnia  16.10.2016r, nr PESEL 47041008099, ostatnio zamieszkałym   w Nisku,
II. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś  spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.  Sędzia:  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian