Ogłoszenie I C.130/19

Sygn. akt I C. 130/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia  14 stycznia 2020 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska  po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r.,  w Nisku  na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku  przeciwko Semirowi Nowakowskiemu o zapłatę kwoty 1.613,97 złotych na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie.  Przewodnicząca:   orota Korman-Włodarska  
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku
o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.


Rejestr zmian