Ogłoszenie I C.170/19

Sygn. akt I C. 170/19  P O S T A N O W I E N I E     Dnia 7 lutego 2020 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny   w składzie następującym:      Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska     po rozpoznaniu w dniu  7 lutego 2020 r.,  w Nisku   na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie  przeciwko Mateuszowi Szczembara  o zapłatę kwoty 5.37,62 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego  p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie.    Przewodnicząca:   Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie:  W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian