ogłoszenie I Ns 501/19

Sygn. akt I Ns 501/19

P O S T A N O W I E N I E Dnia 15 maja 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:       asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiego  z udziałem spadkobierców Józefa Bisa o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 1 777,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a: I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Józefa Bisa, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 777,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 30 października 2019 r., numer G.683.67.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1206/1 o pow. 0,0021 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto, objętej księgą wieczystą o numerze TB1N/00010922/8; IV. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Józefa Bisa zmarłego dnia  8 czerwca 1990 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia.
      Sędzia Monika Zań

 

Rejestr zmian