ogłoszenie I Ns 41/20

Sygn. akt. I Ns 41/20 P O S T A N O W I E N I E Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:         asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Jeżowe  z udziałem spadkobierców po Franciszce Drzymale (Drzymała) o udzielenie zezwolenia na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 207,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Franciszki Drzymały, w osobie adwokata Sandry Brydy; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe; III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 207,00 zł (słownie: dwieście siedem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., numer G.683.162.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1372/3 o pow. 0,0054 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Franciszki Drzymały zmarłej w dniu 10 listopada 2008 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian