ogłoszenie I Ns 522/19

Sygn. akt. I  Ns 522/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodnicząca:  Sędzia Monika Zań Protokolant:           asystent sędziego Magdalena Domańska-Gawe po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy  z wniosku Gminy Jeżowe z udziałem spadkobierców po Stanisławie Ciaku o udzielenie zezwolenia na złożenie do depozytu kwoty 51,75 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a : I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – spadkobierców Stanisława Ciaka, w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jeżowe;
III. zezwolić Gminie Jeżowe z siedzibą w Jeżowem na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 628,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 20 listopada 2019 r., numer G.683.217.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1239/3 o pow. 0,0238 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Jeżowe, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Jeżowe; V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III spadkobiercom Stanisława Ciaka zmarłego w dniu 20 października 2005 r. – na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

Rejestr zmian