ogłoszenie I Ns 503/19

Sygn. akt. I  Ns 503/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy  w Nisku – I Wydział Cywilny
w składzie Przewodniczący:  Sędzia Monika Zań Protokolant:     asystent sędziego Magdalena Domańska-Gaweł  po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2020 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatu Niżańskiego z udziałem Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zezwolenie na złożenie do depozytu kwoty 912,00 zł na podstawie art. 693 3 § Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :I. ustanowić kuratora dla nieznanych wierzycieli – właścicieli nieruchomości przejętej przez Powiat Niżański, położonej na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnego Nisko-miasto, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1427/16, o powierzchni 0,0016 ha, w osobie adwokata Sandry Brydy;II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy i Miasta Nisko; III. zezwolić Powiatowi Niżańskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 912,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście złotych) tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 29 października 2019 r., numer G.683.43.2019 za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 1427/16 o pow. 0,0016 ha położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko-miasto;V. wydać przedmiot depozytu określony w pkt III – właścicielom nieruchomości położonej na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnego Nisko-miasto, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1427/16, o powierzchni 0,0016 ha, na ich wniosek bez żadnych warunków, o ile wykażą swe uprawnienia. Przewodnicząca: Sędzia Monika Zań

 

Rejestr zmian